Complementary hashing for approximate nearest neighbor search. (2011)

by H Xu, J Wang, Z Li, G Zeng, S Li, N Yu
Venue:In ICCV,