Tsinghua university at the summarization track of tac 2008 (2008)

by Shouyuan Chen, Yuanming Yu, Chong Long, Feng Jin, Lijing Qin, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu
Venue:In Proceedings of the First Text Analysis Conference