An integrative approach to identifying biologically relevant genes (2010)

by Zheng Zhao, Jiangxin Wang, Shashvata Sharma, Nitin Agarwal, Huan Liu, Yung Chang
Venue:In Proceedings of SIAM International Conference on Data Mining (SDM