C-mac: Modeldriven concurrent medium access control for wireless sensor networks (2009)

by Mo Sha, Guoliang Xing, Gang Zhou, Shucheng Liu, Xiaorui Wang
Venue:In INFOCOM