Complementary projection hashing (2013)

by Zhongming Jin, Yao Hu, Yue Lin, Debing Zhang, Shiding Lin, Deng Cai, Xuelong Li
Venue:in Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision