Mechanised separation algebra (0)

by G Klein, R Kolanski, A Boyton
Venue:ITP 2012, volume 7406 of LNCS