Local governance and public goods provision (2004)

by Xiaobo Zhang, Shenggen Fan, Linxiu Zhang, Jikun Huang
Venue:in rural China”Journal of Public Economics