Acoustic Communication in Wireless Sensor Networks

by Jingbin Zhang, Zhanxiang Huang, Xinyu Liu