Map-matching for low-sampling-rate gps trajectories. (2009)

by Yin Lou, Chengyang Zhang, Yu Zheng, Xing Xie, Wei Wang, Yan Huang
Venue:In GIS’09,