Experiences with eNav: A Low-power vehicular navigation system (2015)

by Shaohan Hu, Lu Su, Shen Li, Shiguang Wang, Chenji Pan, Siyu Gu, Md Tanvir, Al Amin, Hengchang Liu, Suman Nath, Romit Roy Choudhury, Tarek F. Abdelzaher
Venue:In UbiComp