Diversified top-k graph pattern matching

by Wenfei Fan, Xin Wang, Yinghui Wu
Venue:PVLDB