A Review on Video-Based Human Activity Recognition (2013)

by Shian-ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Yong-jin Lee, Jenq-neng Hwang, Jang-hee Yoo, Kyoung-ho Choi
Venue:COMPUTERS