FD-Buffer: A Buffer Manager for Databases on Flash Disks (2010)

by Yinan Li, Bingsheng He, Ming Wu, Qiong Luo, Jianliang Xu, et al.