Diversified top-k graph pattern matching (0)

by W Fan, X Wang, Y Wu
Venue:PVLDB