The kernel beta process (2011)

by Lu Ren, Yingjian Wang, Lawrence Carin, David B Dunson
Venue:In NIPS