Multi-domain joint semantic frame parsing using bi-directional RNN-LSTM,” in INTERSPEECH, (2016)

by Dilek Hakkani-Tür , Gokhan Tur , Asli Celikyilmaz , Yun-Nung Chen , Jianfeng Gao , Li Deng , Ye-Yi Wang