Anterior insular cortex is necessary for empathetic pain perception (2012)

by Xiaosi Gu , Zhixian Gao , Xingchao Wang , Xun Liu , Robert T Knight , Patrick R Hof , Jin Fan , PhD Jin Fan , M.D Zhixian Gao
Venue:Brain