A Maximum Entropy Approach to Biomedical Named Entity Recognition (2004)

by Yi-feng Lin, Tzong-han Tsai, Wen-chi Chou, Kuen-pin Wu, Ting-yi Sung, Wen-lian Hsu
Venue:Proceedings of KDD Workshop on Data Mining and Bioinformatics