Near optimal rate selection for wireless control systems (2012)

by Abusayeed Saifullah, Chengjie Wu, Paras Tiwari, You Xu, Yong Fu, Chenyang Lu, Yixin Chen
Venue:In RTAS