Biothesaurus: a web-based thesaurus of protein and gene names. (2006)

by H Liu, Z-Z Hu, J Zhang, C Wu
Venue:Bioinformatics,