Reasoning with noisy semantic data (2011)

by Qiu Ji , Zhiqiang Gao , Zhisheng Huang
Venue:The Semanic Web: Research and Applications