Hashing for similarity search: A survey. (2014)

by J Wang, H T Shen, J Song, J Ji