Poisson processes (2004)

by Shinsuke Koyama, Shigeru Shinomoto