Data Fusion Improves the Coverage of Wireless Sensor Networks", (2009)

by Guoliang Xing, Rui Tan, Benyuan Liu, Jianping Wang, Xiaohua Jia, Chih-Wei Yi
Venue:ACM MOBICOM