Improve statistical machine translation with context-sensitive bilingual semantic embedding model. (2014)

by Haiyang Wu, Daxiang Dong, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Wei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Ting Liu
Venue:In EMNLP