FD-Buffer: A Buffer Manager for Databases on Flash Disks (2010)

by Sai Tung On, Yinan Li, Bingsheng He, Ming Wu, Qiong Luo, Jianliang Xu