Effects of Climatic Factors and Ecosystem Responses on the Inter-Annual Variability of Evapotranspiration in a Coniferous Plantation in Subtropical China

by Mingjie Xu, Xuefa Wen, Huimin Wang, Wenjiang Zhang, Xiaoqin Dai, Jie Song, Yidong Wang, Xiaoli Fu, Yunfen Liu, Xiaomin Sun, Guirui Yu