Comparing Twitter and Traditional Media Using Topic Models (2011)

by Wayne Xin Zhao, Jing Jiang, Jianshu Weng, Jing He, Ee-Peng Lim, Hongfei Yan, Xiaoming Li
Venue:In Proceedings Of The 33rd European Conference On Advances In Information Retrieval, ECIR’11