Recognizing names in biomedical texts: a machine learning approach,” (2004)

by G Zhou, J Zhang, J Su, D Shen, C Tan
Venue:Bioinformatics,