Geo-SAGE: A Geographical Sparse Additive Generative Model for Spatial Item Recommendation

by Weiqing Wang, Hongzhi Yin, Ling Chen, Yizhou Sun, Shazia Sadiq, Xiaofang Zhou