Social stress impact on developmental stability of laboratory rat Rattus norvegicus

by Alexey V. Valetsky, Irina L. Dmitrieva, Natalia L. Krushinskaya, Vladimir M. Zakharov