Residency-aware virtual machine communication optimization: Design choices and techniques (2013)

by Yi Ren, Ling Liu, Qi Zhang, Qingbo Wu, Jie Wu, Jinzhu Kong, Jianbo Guan, Huadong Dai
Venue:In 2013 IEEE 6th International Conference on Cloud Computing (CLOUD