A Genetic Polymorphism in pre-miR-27a Confers Clinical Outcome of Non-Small Cell Lung Cancer in a Chinese Population (2013)

by Jiali Xu, Zhiqiang Yin, Hong Shen, Wen Gao, Yingying Qian, Dong Pei, Lingxiang Liu