MPI over InfiniBand: Early Experiences (2003)

by Jiuxing Liu, Jiesheng Wu, Sushmitha P. Kini, Darius Buntinas, Weikuan Yu, Balasubraman Chandrasekaran, Ranjit M. Noronha, Pete Wyckoff, Dhabaleswar K. Panda