Boundary-aware multi-domain subspace deformation (2013)

by Yin Yang, Weiwei Xu, Xiaohu Guo, Kun Zhou, Baining Guo