Improved minimum squared error algorithm with applications to face recognition (2013)

by Qi Zhu, Zhengming Li, Jinxing Liu, Zizhu Fan, Lei Yu, Yan Chen
Venue:PLOS ONE