Critical Sensing Range for Camera Sensor Networks (2014)

by Yitao Hu, Sihui Han, Xinbing Wang, Xiaoying Gan