Journal of Bioinformatics (2004)

by A. Fazel Famili, Ganming Liu, Ziying Liu