Computing on Data Streams (1998)

by Monika Rauch Henzinger , Prabhakar Raghavan , Sridar Rajagopalan
Citations:171 - 3 self