ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval (2003)

by Torsten Suel , Chandan Mathur , Jo-wen Wu , Jiangong Zhang , Alex Delis , Mehdi Kharrazi , Xiaohui Long , Kulesh Shanmugasundaram
Venue:In WebDB
Citations:95 - 3 self