DMCA

Verifying feature models using OWL (2007)

Cached

Download Links

by Hai H. Wang A , Yuan Fang Li B , Jing Sun C , Hongyu Zhang D , Jeff Pan E