DMCA

strategy for smart UAVs: active

by Xiaolei Yu , Hongmin Yu