DMCA

Time-resolved spectroscopy of ultrafast photoisomerization of octopus rhodopsin under photoexcitation

Cached

Download Links

by Atsushi Yabushita , Takayoshi Kobayashi , Motoyuki Tsuda
Venue:J. Phys. Chem. B 2012
Citations:2 - 0 self