DMCA

Periodicity Detection of Local Motion (2005)

Cached

Download Links

by Jinjun Wang , See Profile , Available From Jinjun Wang , Xiaofeng Tong , Lingyu Duan , Changsheng Xu , Qi Tian , Hanqing Lu , Jinjun Wang , Jesse S. Jin