Inbreeding and outbreeding impact on developmental stability of laboratory rat Rattus norvegicus

Cached

Download Links

by Vyacheslav I. Borisov , Alexey V. Valetsky , Irina L. Dmitrieva , Natalia L. Krushinskaya , Vladimir M. Zakharov