DMCA

Low Molecular Weight Phenotype of Apolipoprotein(a) Is a Risk Factor of Corticosteroid-Induced Osteonecrosis of the Femoral Head After Renal Transplant

Cached

Download Links

by Yoshio Hirota , Shigeo Nakajima , Shigeaki Kato , Toshikazu Kubo , Kiyokazu Akioka , Masahiko Okamoto , Norio Yoshimura , Yoshiko Satomi , Hoyoku Nishino , Tetsurou Hirata , Mikihiro Fujioka , Kenji A Takahashi , Takeshi Asano , Masashi Ishida , J Rheumatol