Improving text classification using local latent semantic indexing (2004)

View PDF

Download Links

by Tao Liu , Zheng Chen , Benyu Zhang , Wei-ying Ma , Gongyi Wu
Venue:In ICDM’04
Citations:12 - 0 self