Temlyakov, A remark on compressed sensing (2007)

by B. S. Kashin , V. N. Temlyakov
Citations:20 - 0 self