DMCA

MEDLINE using a full-sentence parser (2004)

by Nikolai Daraselia , Anton Yuryev , Sergei Egorov , Svetalana Novichkova , Er Nikitin , Ilya Mazo