DMCA

Article Association between Eight Functional Polymorphisms and Haplotypes in the Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP) Gene and Dyslipidemia in National Minority Adults in the Far West Region of China

Cached

Download Links

by Shuxia Guo , Yunhua Hu , Yusong Ding , Jiaming Liu , Mei Zhang , Rulin Ma , Heng Guo , Kui Wang , Jia He , Yizhong Yan , Dongsheng Rui , Feng Sun , Lati Mu , Qiang Niu , Jingyu Zhang , Shugang Li , Paul Tchounwou